Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek wijzigt per 22 november 2018 haar naam in:

Dermatologisch Centrum Utrecht

Tevens openen wij vanaf dezelfde datum een nieuwe locatie in Leidsche Rijn Centrum

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo.
Afspraak maken: (0346) 257 000

privacy reglement

Informatie met betrekking tot de vastlegging van persoonlijke gegevens in Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een medisch specialist in een ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners binnen of buiten de instelling. Zo kunnen in geval van verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan de chirurg of aan de internist worden verstrekt. Naar aanleiding van uw behandeling wordt er eveneens gerapporteerd aan uw huisarts, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als uw arts gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn. In Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek wordt gewerkt met een elektronisch patiëntendossier.

Beveiliging van uw gegevens

Uw arts en de verantwoordelijken binnen Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek dragen er zorg voor dat uw dossier veilig wordt gearchiveerd, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer, verpleegkundige, geconsulteerde andere hulpverleners en ondersteunende medewerkers zoals doktersassistenten en secretaresses. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een van uw arts afgeleide geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De algemene bewaartermijn is tien jaar, maar de termijn kan ook langer zijn. Dat kan van belang zijn voor bijvoorbeeld medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan tien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw arts moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen. Alle verzoeken dienen schriftelijk te worden aangevraagd.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u vindt dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de arts vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u prijs stelt op bewaring van de gegevens, uw arts of de verantwoordelijke verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze feitelijk onjuist of niet relevant zijn. U hoort binnen vier weken of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw arts of de verantwoordelijke vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw arts moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.